ورم پس از جراحی بینی گوشتی چه زمانی از بین می رود؟