میزان ورم و کبودی بعد از عمل چقدر استو تا چه مدت میمونه دکتر