سلام ، من تازه پیش یه جراح دیگه عمل كرده ام و سوراخ هاى بينى ام قرينه نيست و دكتر خودم گفته بايد صبر كنى مى خواهم نظر شما را بدانم