سلام یکی از پرهای بینیم رفته تو فک کنم باید پیوند بزنم از گوشم چون یه بار پیوند مصنوعی کار کردم بالا نیومد هزینش چقد میشه مطب شما تهرانه ؟