سلام دکتر محمدی مفرد درست است که می گویند کسانیکه عمل زیبایی بینی انجام می دهند مقداری خیلی ناچیزاز پوست بینی شان هم کشیده می شود ؟