در مورد جراحی باز و بسته کدامیک را بهتر میدانید و تفاوت انها چیست؟