در صورت نیاز به عمل مجدد بینی یا روتوش شما چه زمانی را توصیه می کنید؟