آياامكان رفع جاي بخيه ها بعد از عمل جراجي و بازگشت به حالت قبل از عمل وجود دارد.