بینی که جراحی شده باشد و بر اثر ضربه دچار شکستگی شود آیا دوباره باید جراحی زیبایی بینی انجام داد یا می‌توان مثل بینی عمل نشده در مطب جا‌انداخته شود؟