بینی چربی دارم که منافذ آن زیاد است آیا با عمل بینی و کوچک شدن آن این منافذ عیان تر و روی بینی نقطه نقطه میشود ویا اینکه ظاهر بینی پس از عمل تفاوتی نمی کند ؟