بعدازبرداشتن اسپلينت بيني آیا مجاز به استفاده ي مجدد از آن براي جلوگيري ودفع ضربات احتمالي به بيني هستيم؟