ایا اگر عمل ها را به صورت ترکیبی انجام دهیم هزینه ها کاهش می یابد؟