آیا عطسه و سرفه روی فرم بینی تاثیر گذار خواهد بود؟