آیا در دوران قبل از عمل توصیه های تغذیه ای خاصی وجود دارد ؟