آیا بعد از عمل بینی امکان افتادگی نوک بینی وجود دارد ؟